Over het ontwikkelingsperspectief, het leerling-volgsysteem, het groepsgewijze schoolonderzoek, het voorlopig advies en het schoolverlaterstraject

Op basis van dossiergegevens stellen we op de Piramide het ontwikkelingsperspectief (OPP) samen. Dit spreken we jaarlijks met alle ouders door. ln het ontwikkelingsperspectief staan kansen en belemmeringen beschreven en het uiteindelijke uitstroomprofiel van uw kind. 

lederjaar passen we het OPP-document van uw kind aan. De aanpassingen worden gedaan op  basis van de ontwikkeling die een kind doormaakt op het sociaal-emotionele vlak, maar ook in de leerontwikkeling. Het spreekt voor zich dat ook ontwikkelingen in de thuissituatie van belang zijn. Tussentijds doen we er alles aan om belemmeringen weg te nemen of te minimaliseren.

Tweemaal per jaar toetsen we alle leerlingen, in januari en in juni. Het groepsgewijze schoolonder zoek (GSO) levert gegevens op over de leerontwikkeling. Op de Piramide worden deze gegevens gebruikt om ons onderwijs te evalueren en doelen en werkwijzen bij te stellen. Een en ander  wordt vastgelegd in de groepsplannen op de verschillende leergebieden. In deze groepsplannen staat beschreven op welke wijze we omgaan met verschillen in leren tussen kinderen en welke werkwijze we hanteren om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de kinderen.

U leest de behaalde resultaten op de toetsen die uw kind gemaakt heeft op de didactische kaart  van uw kind en in het kindrapport, dat wij één keer perjaar meegeven en dat wij toelichten op de oudercontactavond.

Op de locatie Tweeboomlaan geven we in de bovenbouw aan het einde van het schooljaar een voorlopig schooladvies. Dit bespreken we met de ouders. ln de eindgroepen wordt dit voorlopig schooladvies definitief, op basis van de onderzoeken tijdens het schoolverlaterstraject. ln november van elk schooljaar starten deze onderzoeken. Zowel de didactische vorderingen als de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen worden onderzocht. ln januari worden de drempelonderzoeken gedaan op het gebied van rekenen, lezen, spelling en woordenschat. Na overleg met alle betrokken deskundigen wordt het definitieve schooladvies geformuleerd. Dit bespreken we met ouders en leerlingen.

Het VMBO heeft vier verschillende leerwegen:

  • de beroepsgerichte leerweg (2 typen)  
  • de gemengde leerweg  
  • de theoretische leerweg  

Het VMBO biedt, als dit nodig is, een aparte ondersteunende route LWO aan, soms geïntegreerd binnen de reguliere klassen. 

Sinds augustus 2002 kennen we in de Westfriese regio het OPDC West-Friesland. Dit centrum biedt exclusief LWO aan. Alle kinderen die naar het OPDC doorstromen gaan meestal na 1 en soms na 2 jaar naar een reguliere vorm van VMBO op een van de scholengemeenschappen.

ln het schoolverlaterstraject bieden wij uitgebreide voorlichting aan.