Leerplicht 

Ieder kind heeft recht op onderwijs. In Nederland vinden we onderwijs zo belangrijk dat het verplicht is gemaakt. We willen dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden leren, zodat ze zich later zelfstandig kunnen redden. Een afgeronde schoolopleiding hoort daarbij. Daarom controleert de leerplichtambtenaar of alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar staan ingeschreven bij een school en of ze ook naar school gaan. Doen kinderen dit niet dan onderzoekt de leerplichtambtenaar wat er aan de hand is.

 

Volledige leerplicht en kwalificatieplicht

In Nederland mogen kinderen van 4 jaar naar de basisschool. Vanaf de eerste dag van de maand nadat een kind 5 jaar is geworden, is het volledig leerplichtig. Volledig leerplicht wil zeggen dat kinderen 5 dagen per week naar school moeten. De volledige leerplicht eindigt aan het eind van het schooljaar waarin een jongere 16 jaar is geworden. 

Voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt is een diploma nodig op minimaal mbo 2 of havo/vwo-niveau. Zo’n diploma heet een startkwalificatie. Een startkwalificatie vergroot niet alleen de kans om een baan te vinden, maar ook om deze te behouden. Jongeren zijn verplicht om tot hun 18e jaar onderwijs te blijven volgen, als zij die startkwalificatie nog niet hebben. Dit heet kwalificatieplicht. Zij kunnen daarvoor volledig dagonderwijs volgen of vormen van onderwijs met een combinatie van leren en werken, bijvoorbeeld een BBL-opleiding.

 

Leerplicht en verlof 

In de leerplichtwet staat dat ieder kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is een uitzondering op deze regel mogelijk. Er kunnen gewichtige omstandigheden zijn waarom een kind niet naar school kan. Voorbeelden:

 • Verlof in geval van gewichtige omstandigheden zoals:
  • Verhuizing van het gezin;
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten;
  • Viering van 25-, 40, of 50-jarige ambtsjubileum en het 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

Voorbeelden die NIET vallen onder gewichtige omstandigheden:

  • Familiebezoek in het buitenland;
  • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.

 

 • Vakantieverlof onder schooltijd. 

Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft waardoor het onmogelijk is om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, kan extra verlof worden verleend. U moet kunnen aantonen dat een vakantie in de gewone vakanties tot onoverkomelijke zakelijke problemen zal leiden. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar een kind verlof geven. Het gaat dan om de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. De directeur beslist hierover. Het betreft nooit meer dan 10 schooldagen en dit verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het schooljaar.

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een verlofaanvraag wegens gewichtige omstandigheden moet schriftelijk bij de directeur van de school worden ingediend (minimaal 6 weken van tevoren). Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakantie zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school. Ouder(s)/verzorger(s) moeten een volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, bij de directeur indienen. De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als het een aanvraag betreft voor meer dan 10 schooldagen dan wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord. Voor meer informatie over verlof kunt u contact opnemen met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar.

 

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van de directeur, dan kunt u bezwaar maken bij de directeur. Dit moeten binnen 6 weken na ontvangst van het besluit.

 

Vrijstelling van de inschrijvingsplicht 

U kunt een beroep doen op vrijstelling van de inschrijvingsplicht, indien:

 1. Uw kind op basis van lichamelijke of psychische gronden niet geschikt is om tot een school/instelling te worden toegelaten;
 2. U overwegende bedenkingen heeft tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen/instellingen (of indien u geen vaste verblijfplaats heeft, op alle binnen Nederland gelegen scholen of instellingen);
 3. Uw kind een school in het buitenland bezoekt en wel in Nederland ingeschreven blijft staan.

 

Voor de formulieren om dit aan te vragen en voor eventueel meer informatie kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. 


Gevolgen van ongeoorloofd schoolverzuim

Als een leerplichtambtenaar van school een melding krijgt van ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen, regelmatig te laat komen of zonder toestemming van school wegblijven), start de leerplichtambtenaar een onderzoek naar mogelijke oorzaken van het verzuim en wordt de leerling en zijn of haar ouders opgeroepen voor een gesprek. Wanneer het verzuim/te laat komen, ondanks alle inspanningen, blijft voortduren, kan de leerplichtambtenaar een proces-verbaal opmaken. 

 

Wat zijn de gevolgen van ongeoorloofd verzuim voor leerlingen van 18 tot 23 jaar?

Jongeren boven de 18 jaar hebben een eigen verantwoordelijkheid voor hun schoolgang en hun toekomst. Om echter zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie te laten behalen, melden scholen ook het verzuim van jongeren van 18 tot 23 jaar bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) van de gemeente. RMC stuurt een waarschuwingsbrief, roept de leerling op voor een gesprek of bezoekt de jongere thuis om hem of haar aan te spreken op het verzuim. 

 

Opnieuw gaan leren?

Als uw zoon of dochter (18 tot 23 jaar) school voortijdig heeft verlaten zonder startkwalificatie en hij/zij heeft daar nu spijt van dan kan er contact opgenomen worden met het RMC via telefoonnummer 0229-25 22 00 of per mail rmcwestfriesland@hoorn.nl. De trajectbegeleiders van het RMC proberen de jongere terug te begeleiden naar een opleiding, om alsnog een startkwalificatie te behalen. 

 

Vragen?

Staat uw kind ingeschreven bij een MBO instelling en is hij/zij nog kwalificatieplichtig, neem dan contact op met de leerplichtambtenaren voor het MBO via telefoonnummer 

0229- 25 22 00 of via e-mailadres leerplichtwestfriesland@hoorn.nl.

Staat uw kind ingeschreven bij een basisschool of voortgezet onderwijs neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.