Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 geledingen: een ouder- en een personeelsgeleding. Beide geledingen bestaan uit drie leden. De M.R. beschikt over een medezeggenschapsreglement.

Elk lid heeft maximaal drie jaar zitting en kan zich herkiesbaar stellen. Via verkiezingen worden de nieuwe M.R.-leden gekozen. Via de medezeggenschapsraad is inspraak en advies betreffende het beleid en de organisatie van de Piramide voor de ouders en het schoolteam geregeld.