Extra verlof

In bepaalde omstandigheden mag u als ouders om vakantieverlof of extra verlof vragen. Daar heeft u een formulier voor nodig, te verkrijgen bij de administratie van de school.

Hieronder worden de regels weergegeven waaraan ouders, scholen en de leerplichtambtenaar zich moeten houden. Deze regels zijn opgesteld door de leerplichtambtenaren van de gemeentes, in opdracht van de rijksinspectie.

Vakantieverlof:

Vakantieverlof is geen recht. Als één van de ouders een beroep heeft of een bedrijf waardoor vakantie tijdens de ‘gewone’ schoolvakantieperiode onmogelijk is, kunnen ouders bij school vakantieverlof aanvragen. Daarvoor gelden de volgende regels:

 • De ouders moeten het verzoek richten aan de directeur van de school en bij voorkeur twee maanden van tevoren indienen
 • De ouders moeten bij hun aanvraag een werkgeversverklaring overleggen, waaruit blijkt dat vakantie alleen mogelijk is buiten de schoolvakanties
 • De directeur beslist over het al dan niet toekennen van het verlof
 • De directeur mag een leerling slechts eenmaal per schooljaar vakantieverlof verlenen
 • Het vakantieverlof mag niet langer duren dan tien schooldagen
 • Het vakantieverlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar.

NB. Het is geen onbekend verschijnsel dat ouders hun kind ziek melden vlak voor de vakantie. Hierbij gaat het vaak om twijfelachtige ziekmeldingen. De directeur is verplicht om ook dit vermoedelijk ongeoorloofde verzuim te melden. De leerplichtambtenaar stelt een onderzoek in naar de juistheid van de ziekmelding en is bevoegd om sancties op te leggen. Dit gebeurt zo nodig in overleg met de schoolarts/ schoolverpleegkundige.

Redenen als verkeersdrukte, midweek, wintersport, ‘baaldag’, goedkopere tarieven,een boekingsmogelijkheden, etc. komen niet in aanmerking voor extra dagen verlof.

De school respecteert alle feestdagen van alle gezindten. Maar ouders dienen wel op de gewone wijze extra verlof te vragen (bv. voor het Suikerfeest) zodat de school zich kan verantwoorden voor het verzuim bij de leerplichtambtenaar.Bij verlofaanvragen van meer dan tien schooldagen beslist de leerplichtambtenaar. Hierbij gaat het dus niet om vakantieverlof. Bovendien kan hij de beslissingen van de directeur controleren en zo nodig proces verbaal tegen hem opmaken. Dus de school houdt zich strikt aan de richtlijnen.

De bovenstaande verlofregeling is bindend. U wordt verzocht om eventuele extra verlofdagen af te stemmen op het vakantie- en vrije dagen rooster van de school.

Extra Verlof:

De leerplichtwet kent ook de mogelijkheid om extra verlof te verlenen wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’. Ook hierbij valt de beslissingsbevoegdheid uiteen in twee delen. Tot tien schooldagen per jaar beslist de directeur van de school over het al dan niet toekennen van het verlof. Bij aanvragen van meer dan tien dagen beslist de leerplichtambtenaar. Het formulier wordt aangevraagd bij de administratie van de school. De directeur (of de leerplichtambtenaar) beslist over het verlof. Bezwaar maken is mogelijk.

Hieronder wordt aangegeven welke omstandigheden in aanmerking komen voor extra verlof tot tien dagen

 • Verhuizing: maximaal 1 dag.
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad binnen de woonplaats: maximaal 1 dag
 • Huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad buiten de woonplaats: maximaal 2 dagen
 • 12½-, 25-, 40-, 50-, 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • 25, 40, of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 dag
 • Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: periode in overleg met de directeur
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal 5 dagen
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad: maximaal 2 dagen
 • Overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad: maximaal 1 dag
 • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof.