Klachtenprocedure

Overal waar mensen samenwerken, kan iets fout lopen. Botsingen, meningsverschillen kunnen dan ontstaan. Hierover praten met de betreffende persoon en in onderling overleg een en ander oplossen werkt het best. Lukt dat naar uw gevoel onvoldoende dan kunt u een klacht indienen. Daartoe is een klachtenregeling vastgesteld. Een belangrijke rol is daarin weggelegd voor de interne vertrouwenspersoon.

Algemeen

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is in te zien bij de directie van de school. Klachten kunnen in de meeste gevallen opgelost worden door ze op school te bespreken met in eerste instantie de leerkracht of daarna de directie. Indien het interne traject geen oplossing biedt, dan kan de klacht worden besproken met de algemeen directeur (externe vertrouwenspersoon) van de bestuurscommissie of uiteindelijk worden behandeld door de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De Piramide is voor de behandeling van klachten aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. Deze LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Interne vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersoon is binnen de school de aangewezen functionaris voor de eerste opvang van leerlingen en/of ouders/verzorgers die een klacht hebben. Bij klachten op het gebied van machtsmisbruik verwijst de vertrouwenspersoon naar de externe vertrouwenspersoon en helpt ouders/verzorgers en/of leerlingen eventueel het eerste contact te leggen. Daarnaast heeft de interne vertrouwenspersoon een taak op het gebied van het verbeteren van het schoolklimaat en de veiligheid op scholen. De schoolmaatschappelijk werkster mevrouw M. Dikstaal is de interne vertrouwenspersoon. Zij is op maandag, dinsdag en woensdag op school te bereiken, telefoon 0229 214545 of 0229 231397.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon begeleidt en ondersteunt ouders/verzorgers en leerlingen van de school bij de behandeling van klachten waarbij er sprake is van machtsmisbruik en heeft tevens een informatieve functie voor medewerkers van de school. Van machtsmisbruik is onder andere sprake in geval van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld. De externe vertrouwenspersoon is er alleen voor klachten van ouders/verzorgers en leerlingen tegen medewerkers van een school en bij klachten die ontstaan tussen leerlingen onderling. De externe vertrouwenspersoon is er niet voor klachten die in de thuissituatie spelen. Indien een medewerker van school advies en begeleiding nodig heeft, dan wordt verwezen naar de arbodienst van de school. Tevens levert de externe vertrouwenspersoon een bijdrage aan activiteiten gericht op het voorkomen van machtsmisbruik door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en presentaties voor bijvoorbeeld ouders/verzorgers, interne contactpersonen en leerkrachten.

Indien u (ouder/verzorger, leerling of medewerker van een school) een klacht aangaande machtsmisbruik heeft, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Deze kijkt hoe de klacht het beste aangepakt kan worden. In eerste instantie zal er altijd geprobeerd worden een oplossing te zoeken tussen ouders/verzorgers, leerlingen en school. Indien dit niet lukt, kan overwogen worden een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De externe vertrouwenspersoon kan de kla(a)g(st)er eventueel begeleiden bij alle stappen. Het wordt op prijs gesteld, indien iemand wil klagen, dat eerst kenbaar gemaakt wordt bij de schoolleiding of de algemeen directeur van het bestuur. Mogelijk kan de klacht dan namelijk verholpen worden.

Procedure

Een klacht kan bij de algemeen directeur van het bestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend. De externe vertrouwenspersoon kan u daarbij behulpzaam zijn als u dat wenst. Deze vertrouwenspersoon is Jan van Berkum. Hij is bereikbaar op het centraal bureau van het bestuur van 9.00-12.00 uur op telefoonnummer 0229-548575.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

Vertrouwensinspecteur

Tenslotte is het mogelijk dat u zich wendt tot een vertrouwensinspecteur. Dit is een onderwijsinspecteur met een speciale taak. Deze vervult een klankbordfunctie voor kinderen die het slachtoffer zijn van seksuele intimidatie. Ook ouders van slachtoffers kunnen van deze voorziening gebruik maken. De vertrouwensinspecteur kan adviseren over te ondernemen stappen en bijstand verlenen bij het zoeken naar oplossingen. Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: tel. 0900 – 11 131 11