Schorsing en verwijdering

De scholen van Samenwerkingsverband Hoorn 1 baseren zich bij toelating, weigering en verwijdering van leerlingen op het katern: ‘juridische zaken nr. A, betreffende toelating en verwijdering primair onderwijs’. Dit is een uitgave van de vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen.

Tijdelijke verwijdering is een maatregel na een aantal excessen. De leerling zal dan bij voorkeur op de andere locatie huiswerk maken of andere taken doen.In uitzonderlijke gevallen kan het noodzakelijk zijn over te gaan tot schorsing en/of verwijdering van een kind. Dit kan alleen gebeuren in geval van zeer ernstige c.q. bedreigende situaties, waarin voor kinderen en/of personeel een onhoudbare of gevaarlijke toestand ontstaat. Als dit wordt veroorzaakt door extreem gedrag van een kind, zullen ouders hiervan op de hoogte worden gebracht, voordat tot bovenbedoelde maatregel kan worden overgegaan. De beslissing tot schorsing en/of verwijdering wordt in naam van het bestuur genomen door de directie van de school. Ook wanneer onhoudbare of gevaarlijke situaties ontstaan door het gedrag van ouders, kan uiteindelijk worden overgegaan tot schorsing en/of verwijdering van leerlingen.De uitgangspunten voor dergelijke beslissingen zijn vastgelegd in een “Protocol Probleemgedrag”, dat ter inzage is op school. Indien dit besluit wordt genomen, dan zullen de wettelijk geldende regels rond schorsing en verwijdering in acht worden genomen. Ook hier beslist het bevoegd gezag uiteindelijk, op initiatief van de directie van de school.