Ondersteunende medewerkers ten behoeve van de leerlingen

De logopedist juf Tineke Oosterlee houdt zich als logopedist en leesspecialist op SBO de Piramide met name bezig met beleid en uitvoering ten aanzien van het begeleiden van kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen. Ook heeft zij een belangrijke taak bij het taalonderwijs. 

Juf Barbera de Cloe is als orthopedagoog werkzaam op SBO de Piramide. Zij observeert kinderen en doet onderzoek. Ze zit in het Ondersteuningsteam van de school. Bij de bovenbouw schoolverlaters is zij verantwoordelijk voor de afnamen van het eindonderzoek. Verder werkt zij in het Samenwerkingsverband De Westfriese Knoop als expert in ondersteuningsteams op de basisscholen.

Schoolmaatschappelijk werker juf Maaike Dikstaal heeft contact met ouders, geeft weerbaarheidstraining en is intern vertrouwenspersoon. Zij heeft een ondersteunende functie voor leerkrachten en intern begeleiders. Juf Maaike werkt zowel op de locatie Scheerder als op de locatie Tweeboomlaan.

Ondersteuner 'Denk Stimulerende Gespreksmethodiek' Juf Jelleke Boon verzorgt op donderdag op de locatie Scheerder lessen denkstimulering aan groepjes kinderen. Juf Jelleke bereidt denkstimulerende vragen voor. Deze voorbereide lessen worden ook in de jongste groepen door de groepsleerkrachten gegeven.